ក្បាច់យោគៈ ព្យាបាលការឈឺខ្នង | Yoga For BackAche | Yoga With Sreynich

ខ្នងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ មានតួនាទីសំខាន់ សម្រាប់រូបរាងកាយយើង
វាជួយរក្សាជំហរខ្លួនរបស់យើង
ចូលរួមអនុវត្តន៏ ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីថែរក្សា រឺ ព្យាបាល ឆ្អឹងខ្នង
* សូមអនុវត្តន៏យឺតៗ, ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន, និង យកចិត្តទុកដាក់
Namaste 🙂

#yogawithsreynich #yogaforkhmer #yogaforbackache

From another post:

Yoga is a way to live a better life

Yoga: a way to live a better life
Yoga is a practice which is in usage since ancient times and is considered to be an oldest method to improve the quality of life for people. Practicing yoga in day to day life with a stringent schedule can lead to wonderful results in improving lifestyles. It is a way to live a quality life.

== Read More ==